Phòng Đảm bảo chất lượng


Tìm kiếm nhanh

Chức năng        Nhiệm vụ        Sơ đồ tổ chức        Nhân sự        Thông báo


CHỨC NĂNG


 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng và triển khai các nội dung, phương pháp, cơ chế và các giải pháp thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí trong Nhà trường

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và đề xuất để điều chỉnh cho thích hợp, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. • NHIỆM VỤ


 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược và các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và đề xuất để điều chỉnh cho thích hợp, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

 • Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.

 • Tổ chức thẩm định các chương trình đào tạo. Xây dựng các quy định đánh giá chất lượng và tổ chức đánh giá chất lượng trong trường.

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp với các khoa tổ chức triển khai làm các loại đề thi và hình thức thi các môn học, lưu trữ, phân tích và xử lý các kết quả.

 • Tiến hành kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong đào tạo và một số lĩnh vực công tác khác trong trường.

 • Phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến sinh viên, CBVC và nhà sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường. • BỘ PHẬN TRỰC THUỘC
  NHÂN SỰ  
  Trưởng ban
  SĐT: (08) 62619423 - (08) 39411189
  Email: tmthanh@ntt.edu.vn
  
  SĐT: (08) 62619423 - (08) 39411189
  
  SĐT: (08) 62619423 - (08) 39411189
  Email: thoang@ntt.edu.vn
  


  THÔNG BÁO  Ngày Loại Trích yếu