BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG KHỐI D NĂM 2011

BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG KHỐI D NĂM 2011

BỘ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG KHỐI D NĂM 2011

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh sinh viên xem lại đề thi Đại học và Cao đẳng của các về trước trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sưu tập các đề thi và đáp án của các năm về trước, và đây là bộ đề thi và đáp án của năm 2011

Đề thi và đáp án các môn TOÁN – VĂN – NGOẠI NGỮ  khối D Đại học năm 2011:

ĐỀ THI ĐẠI HỌC

ĐÁP ÁN ĐẠI HỌC

MÔN TOÁN

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN VĂN

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN  TIẾNG ANH

Mã đề 195:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 284:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 369:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 473:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 751:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 942:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG ĐỨC

Mã đề 148:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 379:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 415:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 586:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 824:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 952:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG NGA

Mã đề 251:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 368:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 475:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 624:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 796:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 837:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG NHẬT

Mã đề 147:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 428:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 592:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 627:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 715:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 836:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG PHÁP

Mã đề 275:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 364:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 483:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 531:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 726:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 968:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG TRUNG

Mã đề 128:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 246:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 362:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 417:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 579:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 913:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

 

Đề thi và đáp án các môn TOÁN – VĂN – NGOẠI NGỮ  khối D Cao đẳng năm 2011:

 

ĐỀ THI CAO ĐẲNG

ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG

MÔN TOÁN

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN VĂN

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

MÔN  TIẾNG ANH

Mã đề 258:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 475:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 642:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 739:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 836:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 914:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG NGA

Mã đề 196:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 583:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 614:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 731:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 849:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 927:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG PHÁP

Mã đề 251:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 573:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 682:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 741:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 859:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 936:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

MÔN TIẾNG TRUNG

Mã đề 279:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Description: D:\Work\NTT\TVTS\dapanicon.jpg

Mã đề 417:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 528:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 695:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 753:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg

Mã đề 864:    Description: D:\Work\NTT\TVTS\dethiicon.jpg